Page 1 of 1

Hướng dẫn nâng cấp phpMyadmin cho VPS bằng chức năng "Change phpMyAdmin Version"

PostPosted:16 Jul 2018 09:46
by nguyenoanh
Với VPSSIM, việc nâng cấp phpMyadmin cho VPS có thể nói cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần nhập phiên bản phpMyadmin muốn sử dụng là VPSSIM sẽ tự động download và cấu hình cho bạn.

Đường dẫn chức năng : VPSSIM Menu ==> Update System (Nginx,PHP...) ==> Change phpMyAdmin Version

Bạn lưu ý hãy lựa chọn Y khi VPSSIM hỏi bạn có muốn xem danh sách các phiên bản phpMyadmin hỗ trợ hiện tại không ?
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
            Update / Upgrade Service
=========================================================================
1) Update System	   4) Change MariaDB Version
2) Change Nginx Version	   5) Change PHP Version
3) Change phpMyAdmin Version
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat phpMyAdmin phien ban tuy chon
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem cac phien ban PhpMyAdmin hien tai ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Getting List Current PhpMyAdmin Version from HostingAZ.VN ...
=========================================================================
4.8.2	   4.7.8	  4.7.3	 4.6.5.2	4.6.3
4.8.1	   4.7.7	  4.7.2	 4.6.5.1	4.6.2
4.8.0.1	   4.7.6	  4.7.1	 4.6.5		4.6.1
4.8.0	   4.7.5	  4.7.0	 4.6.4		4.6.0
4.7.9	   4.7.4	  4.6.6
=========================================================================
Nhap phien ban phpMyAdmin ban muon su dung [ENTER]: 4.8.2
Nếu danh sách chưa được cập nhật lên phiên bản mới nhất, bạn cứ nhập phiên bản mới nhất và VPSSIM vẫn cài đặt cho bạn được nhé. Bạn yên tâm không có lỗi lầm gì cả.