Page 1 of 1

Hướng dẫn sử dụng chức năng "Update System"

PostPosted:16 Jul 2018 09:22
by nguyenoanh
Để cập nhật hệ điều hành Centos của server, mình khuyến nghị sử dụng chức năng "Update Systems" của VPSSIM thay vì bằng lệnh vì khi sử dụng chức năng này, VPSSIM sẽ backup các config hiện tại và restore lại nó sau khi update xong. Nếu update thủ công, bạn có thể bị mất một số config hiện tại.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Update System (Nginx,PHP...) ==> Update System
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
            Update / Upgrade Service
=========================================================================
1) Update System	   4) Change MariaDB Version
2) Change Nginx Version	   5) Change PHP Version
3) Change phpMyAdmin Version
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Chuc nang nay se update Centos system, MariaDB va PHP-FPM.
-------------------------------------------------------------------------
Ban chac chan muon update? [y/N] y