• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Cảnh Báo Full Disc Trên Menu"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #945  by nguyenoanh
 16 Jul 2018 08:41
Sử dụng chức năng này để VPSSIM tự động cảnh báo khi dung lượng free của ổ cứng VPS nhỏ hơn giá trị bạn đã thiết lập trên VPSSIM main menu.

Dường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Tiện Ích & Addons ==> Cảnh Báo Full Disc Tren Menu

Cách sử dụng:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Tien Ich - Addons
=========================================================================
1) Find Top Largest Files & Folders  7) Config SSH Timeout
2) Kiem Tra IP/Nameserver Website   8) Bat / Tat Autorun VPSSIM
3) File Size Converter 		    9) Canh Bao Full Disc Tren Menu
4) Cai Dat Server Timezone	   10) Set Default File Manager Info
5) Cai Dat Htop			   11) Restart Service
6) Backup Config File & Vhost
Lua chon cua ban (0-Thoat):9
=========================================================================
Hien tai FREE DISC server: 14396 MB | FREE DISC Canh Bao: 1000 MB
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cau hinh canh bao FULL DISC tren VPSSIM menu
-------------------------------------------------------------------------
Khi Free Disc cua server nho hon FREE DISC Canh Bao, VPSSIM se thong bao
-------------------------------------------------------------------------
tren Main Menu. Gia tri ban chon phai > 1000 va < 14396
=========================================================================
Nhap FREE DISC Canh Bao [ENTER]: 1000
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se canh bao DISC FULL khi dung luong disc cua server < 1000 MB
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...
Kết quả:
=========================================================================
Cau hinh canh bao FULL DISC cho server hoan tat
-------------------------------------------------------------------------
Dung luong FREE DISC Canh Bao: 1000 MB
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Tien Ich - Addons
=========================================================================
1) Find Top Largest Files & Folders  7) Config SSH Timeout
2) Kiem Tra IP/Nameserver Website   8) Bat / Tat Autorun VPSSIM
3) File Size Converter 		    9) Canh Bao Full Disc Tren Menu
4) Cai Dat Server Timezone	   10) Set Default File Manager Info
5) Cai Dat Htop			   11) Restart Service
6) Backup Config File & Vhost
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM