• Hướng dẫn cấu hình SPF và DKIM cho email tự động thông báo

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #866  by thanh4212
 13 Jul 2018 00:11
Trong VPSSIM có tính năng gửi email thông báo rất ok, nhưng gần đây em gặp lỗi Google thông báo địa chỉ email này chưa xác thực và chặn luôn địa chỉ email này.
(Chắc sắp tới sẽ có nhiều anh bị giống em vì lúc này mấy ông lớn đang siết chặt vụ này)

Em đã mò ra cách giải quyết và hướng dẫn lại cho ai chưa rành vụ này và test kiểm tra luôn.

Nguồn em sưu tầm trên mạng thui nên các anh có thểm tìm hiểu thêm từ Google.

1) Thêm SPF Record vào DNS:

Bước 1: Vào phần quản lý DNS của Domain
Bước 2: Thêm bản ghi mới:
Kiểu( Record Type): TXT
Địa chỉ( Address): v=spf1 a mx ip4:123.123.123.123 mx:example.com ?all

2) Cầu hình DKIM cho Exim

Em thấy trong VPSSIM dùng Exim để gửi mail nên cấu hình DKIM từ đây.
Code: Select all
In /etc/exim/exim.conf, find lines

remote_smtp:
  driver = smtp

And append the following:

remote_smtp:
  driver = smtp
  dkim_domain = $sender_address_domain
  dkim_selector = mail
  dkim_private_key = /etc/exim/dkim/mail.pem
  dkim_canon = relaxed

The keys can be generated with

mkdir /etc/exim/dkim
cd /etc/exim/dkim
openssl genrsa -out mail.pem 2048
openssl rsa -in mail.pem -pubout > mail.pub
chown -R root:exim /etc/exim/dkim
chmod 0750 /etc/exim/dkim
chmod 0640 /etc/exim/dkim/*
3) Test kết quả 2 tính năng này đã ok chưa

gõ lệnh này trên server và mở hộp mail mình muốn nhận kết quả để kiểm tra:
Code: Select all
# mail -s "[email protected]" [email protected] < /dev/null
emailnhanketqua=gmail.com: anh đổi thành email của mình
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
Get 25 USD Free To USE VPSSIM