• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Cấu Hình Vhost Cho PLugin Cache"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #398  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 13:43
Như các bạn đã biết, để sử dụng 1 plugin cache cho wordpress, bạn phải config vhost cho nó sử dụng được plugin đó.
Hiện tại VPSSIM đã hỗ trợ auto config vhost để sử dụng 4 plugin cache đó là: Redis Cache, Wp super cache, W3 Total cache và Wp-rocket.
Nếu bạn đang sử dụng plugin này mà muốn chuyển sang plugin cache khác thì bắt buộc phải re-config Vhost để sử dụng plugin cache bạn muốn sử dụng, nếu không vhost sẽ lỗi và bạn sẽ không thể chạy website được.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Wordpress Blog Tools ==> Cấu Hình Vhost Cho PLugin Cache

Cách sử dụng:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   9) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   10) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   11) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   12) Xem Thong Tin Database
5) Xem Themes & Plugins Status	   13) Toi Uu - Sua Loi Database
6) Enable/Disable Redis Cache	   14) Password Bao Ve wp-login.php
7) Sao Luu Database		   15) Fix Loi Missed Schedule
8) Phuc Hoi Database		   16) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):11
=========================================================================
Dung chuc nang nay config Vhost de su dung Plugin Cache. Hoac thay doi
-------------------------------------------------------------------------
sang plugin cache khac ( Vi du: muon chuyen tu W3 Total cache sang Redis)
-------------------------------------------------------------------------
Khi do chuc nang nay se config lai Vhost tuong thich voi plugin cache moi
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/1109
=========================================================================
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mai.com
=========================================================================
Nhap ten website: mai.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay mai.com dang su dung wordpress code tren he thong
=========================================================================
LUA CHON CACH CAU HINH VHOST SU DUNG PLUGIN CACHE
=========================================================================
1) Redis Cache	   3) W3 Total Cache	 5) Wp Fastest Cache
2) WP Super Cache  4) WP-Rocket
Lua chon cua ban (O-Thoat): 3
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ....
Kết quả:
=========================================================================
Cau hinh Vhost cua mai.com cho W3 Total Cache thanh cong
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Cách thức hoạt động của chức năng này:

Như bên dưới là 1 đoạn trong Vhost (/etc/nginx/conf.d/domain.com.conf)
#Chay tat ca cac website (Wordpress, Xenforo, Joomla, Phpbb .... ). neu ban su dung rule cua ban,comment dong duoi (them dau # vao truoc) (AAA)
include /etc/nginx/conf/all.conf;

#Neu ban su dung rule cua minh, comment rule o tren. Sau do uncoment (bo dau # ba dong duoi) sau do them rule vao giua. (BBB)
#location / {
#Uncomment 3 dong nay, sau do cho rule cua ban vao day!
#}

# Rule cho wordpress + Plugin wp super cache. Neu ban su dung wordpress va wp super cache, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (CCC)
#include /etc/nginx/conf/supercache.conf; 

# Rule cho wordpress + Plugin W3 Total Cache. Neu ban su dung wordpress va W3 Total, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (DDD)
#include /etc/nginx/conf/w3total.conf; 

# Rule cho wordpress + WP-Rocket. Neu ban su dung wordpress va WP-Rocket, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (EEE)
#include /etc/nginx/conf/wprocket.conf; 

# Config Cache Static Files
include /etc/nginx/conf/staticfiles.conf; 
Bây giờ mình sẽ config sử dụng WP Super Cache bằng cách:

Comment dòng :
Code: Select all
include /etc/nginx/conf/all.conf;
thành
Code: Select all
#include /etc/nginx/conf/all.conf;
và Uncomment dòng:
Code: Select all
#include /etc/nginx/conf/supercache.conf; 
thành
Code: Select all
include /etc/nginx/conf/supercache.conf; 
Save lại và khởi động lại Nginx.

Với các plugin khác, nếu bạn không muốn VPSSIM auto config thì bạn có thể manual edit tương tự.
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM