• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Sao Lưu / Phục Hồi Database" trong Wordpress Blog Tools

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #396  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 12:10
Khi sử dụng chức năng "Sao Lưu / Phục Hồi Database" trong Wordpress Blog Tools, bạn chỉ cần nhập tên Website, VPSSIM sẽ tự tìm thông tin cần thiết như tên database , user, mật khẩu để tiến hành sao lưu cũng như phục hồi database cho website.

1. Sao Lưu Database

Mình sẽ backup database của website vpssim.com
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):8
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de sao luu database theo dinh dang .sql.gz 
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  oanh.com
oanh3.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay vpssim.com tren he thong
-------------------------------------------------------------------------
vpssim.com su dung wordpress code
-------------------------------------------------------------------------
Database vpssim.com su dung: vpssim_com_1ba5
-------------------------------------------------------------------------
Chuan bi sao luu .... 
Kết quả:
=========================================================================
Sao luu database vpssim_com_1ba5 thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Link download backup:
-------------------------------------------------------------------------
http://vpssim.com/0-VPSSIM/vpssim_com_1 ... 601.sql.gz
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
2. Phục hồi database

Bây giờ mình sẽ phục hồi database cho vpssim.com từ file backup.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):9
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de phuc hoi database cho Wordpress website 
=========================================================================
Nhap ten website: vpssim.com
Sau khi nhập tên website xong, VPSSIM sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.
=========================================================================
CACH PHUC HOI DATABASE
=========================================================================
Dinh dang backup VPSSIM ho tro phuc hoi: .SQL, .ZIP, .SQL.GZ va .TAR.GZ
-------------------------------------------------------------------------
Tuy theo dinh dang file backup ma ban thuc hien:
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .SQL  => Doi ten file backup thanh VPSSIM-DATABASE.sql
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .ZIP  => Doi ten file backup thanh VPSSIM-DATABASE.zip
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .SQL.GZ => Doi ten backup thanh VPSSIM-DATABASE.sql.gz
-------------------------------------------------------------------------
Dinh dang .TAR.GZ => Doi ten backup thanh VPSSIM-DATABASE.tar.gz
-------------------------------------------------------------------------
Sau do upload len:
-------------------------------------------------------------------------
/home/vpssim.com/public_html/
=========================================================================
Khi upload hoan thanh. Nhan [Enter] de phuc hoi...
Bạn chỉ cần đổi tên file backup thành VPSSIM-DATABASE + phần mở rộng file backup và upload vào:
Code: Select all
/home/vpssim.com/public_html/
Sau khi upload xong, nhấn enter để VPSSIM tìm file backup và phục hồi.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM dang tim kiem file backup .... 
-------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
Tim thay file backup VPSSIM-DATABASE.sql.gz
-------------------------------------------------------------------------
Chuan bi phuc hoi .... 
-------------------------------------------------------------------------
và kết quả:
=========================================================================
Phuc hoi database vpssim_com_1ba5 thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
File backup duoc doi ten thanh VPSSIM-DATABASE.sql.gz.71cc36b0967b9e6604
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM