• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Tắt/Bật Auto Update WP Code"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #391  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 09:30
Mặc định wordpress code luôn được bật tự động update. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn wordpress blog của mình tự động update code, bạn có thể sử dụng chức năng này để Tắt nó đi.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Wordpress Blog Tools ==> Tắt/Bật Auto Update WP Code

1. Tắt Auto Update

=========================================================================
VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan 10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins 11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code 12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php 13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status 14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache 15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache 16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database 17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database 18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Mac dinh, che do tu dong cap nhat code luon BAT tren Wordpress Website
-------------------------------------------------------------------------
Su dung chuc nang nay de TAT - BAT tinh nang auto update nay.
=========================================================================
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.com
=========================================================================
vpssim.com hien tai dang BAT Tu dong Nang cap !
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon TAT auto update ? [y/N] y

Kết quả:
=========================================================================
TAT Auto Update cho vpssim.com thanh cong !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
2. Bật Auto Update

Sau khi bạn tắt auto udpdate code của WP, bây giờ bạn muốn bật lại chức năng này:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Mac dinh, che do tu dong cap nhat code luon BAT tren Wordpress Website
-------------------------------------------------------------------------
Su dung chuc nang nay de TAT - BAT tinh nang auto update nay.
=========================================================================
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.com
=========================================================================
vpssim.com hien tai dang TAT Tu dong Nang cap !
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon BAT auto update ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
BAT Auto Update cho vpssim.com thanh cong !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM