Page 1 of 1

Hướng dẫn sử dụng chức năng "Thêm website + Wordpress (Auto Setup)"

PostPosted:21 Jun 2018 21:22
by nguyenoanh
Sử dụng chức "Thêm website + Wordpress (Auto Setup)" để add website vào VPS, đồng thời trong quá trình thêm website vào VPS, VPSSIM sẽ tự động cài đặt wordpress và plugin cache WP Super cache, W3 Total Cache hoặc Redis Cache tùy theo lựa chọn của bạn.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Thêm Website + Code ==> Thêm website + Wordpress (Auto Setup)
Trước khi thêm domain vào VPS, bạn phải chắc chắn đã point domain tới địa chỉ IP của VPS trong trang quản lý domain. Hoặc nếu muốn test domain hay code, bạn phải edit file host trên máy tính của bạn và thêm vào đoạn dưới:
Code: Select all
xxx.xxx.xxx.xxx domain.com
Với xxx.xxx.xxx.xxx là địa chỉ IP của VPS.

Ví dụ thêm VPSSIM.COM + Wordpress và config sử dụng plugin cache WP Super Cache vào VPS.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 3
=========================================================================
Tuy thuoc vao loai cache ban su dung ma VPSSIM config Vhost cho phu hop 
=========================================================================
1) WP Super cache
2) W3 Total Cache
3) Redis Cache
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Them Domain + Tu dong cai dat Wordpress + Config Vhost cho WP Super Cache
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi them Domain vao VPS, Website cua ban san sang hoat dong ngay
-------------------------------------------------------------------------
Ban khong can cai dat thu cong Wordpress nua.
-------------------------------------------------------------------------
Cac Plugins duoc tu dong cai dat trong qua trinh cai Wordpress: 
-------------------------------------------------------------------------
WP Super Cache, WP Limit Attemps, No Category Base
=========================================================================
Nhap domain ban muon them [ENTER]: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Nhap tai khoan wordpress admin [ENTER]: admin
-------------------------------------------------------------------------
Mat khau cho admin toi thieu phai co 8 ki tu
-------------------------------------------------------------------------
Nhap mat khau cho user admin [ENTER]: matkhau8kytu
--------------------------------------------------------------------------
Nhap dia chi email admin [ENTER]: [email protected]
Kết quả:
=========================================================================
Them vpssim.com va cai dat wordpress thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Home Folder: /home/vpssim.com/public_html
-------------------------------------------------------------------------
Vhost File: /etc/nginx/conf.d/vpssim.com.conf
      --------------------------------------------------------------
Shortcut : /home/vpssim.com/0-Vhost/vpssim.com.conf
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin tai khoan Admin:
-------------------------------------------------------------------------
User: admin || Password: matkhau8kytu
email: [email protected]
-------------------------------------------------------------------------
 Xem thong tin database: Wordpress Blog Tools => Xem Thong Tin Database.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Lưu ý:

+ Nếu muốn thêm website wordpress + Redis Cache thì bạn phải bạn phải cài đặt Redis Cache cho VPS trước. Xem hướng dẫn cài đặt Redis Cache cho VPS tại đây : viewtopic.php?f=35&t=160
+ Trong quá trình cài đặt Wordpress cho website , VPSSIM sẽ tự động cài đặt thêm các plugins: WP Limit Attemps, No Category Base và kích hoạt chúng. PLugin WP Limit Attemps để giới hạn số lần đăng nhập tài khoản admin và No Category Base có tác dụng loại bỏ từ category trong link các trang.
+ Để bảo mật, bạn nên đặt mật khẩu ít nhất 8 ký tự, càng nhiều càng tốt.
+ Sau khi hoàn thành cài đặt website, hãy sử dụng chức năng Password Bảo Vệ wp-login.php trong Wordpress Blog Tools của VPSSIM để đặt thêm một tầng password bảo vệ dasboard, tăng cường bảo mật.
+ Trong quá trình sử dụng, mỗi khi upload themes hoặc plugins lên VPS, bạn phải thiết lập phân quyền cho code đó. Cách thiết lập xem tại đây : viewtopic.php?f=35&t=42
+ Thông tin database VPSSIM tự động tạo cho website sẽ được lưu trong /home/DBinfo.txt