• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Re-Config PHP.INI & WWW.CONF"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #368  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 15:33
Sử dụng chức năng này để re-config lại php.ini và www.conf khi bạn muốn quay trở lại cấu hình VPSSIM auto config dựa theo cấu hình VPS hoặc mỗi khi thay đổi cấu hình VPS (tăng CPU hoặc RAM) bạn phải dùng chức năng này để VPSSIM tự động config lại php.ini và www.conf theo cấu hình mới của VPS.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Config Cấu Hình PHP ==> Re-Config PHP.INI & WWW.CONF

Cách thực hiện:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 807M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 807M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 15
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config lai PHP.INI va WWW.CONF. Neu ban config
-------------------------------------------------------------------------
sai hoac nang cap hay ha cap server, ban nen chay chuc nang nay de VPSSIM
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh lai PHP theo cau hinh moi (CPU & RAM) cua server.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi su dung chuc nang nay, tat ca config cua ban se bi mat.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon VPSSIM re-config PHP.INI & WWW.CONF ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
Re-config PHP.INI & WWW.CONF thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
File PHP.INI Backup: /etc/php.ini_bak_06-21-2018-04-26                   
-------------------------------------------------------------------------
File WWW.CONF Backup: /etc/php-fpm.d/www.conf_bak_06-21-2018-04-26 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 588M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 588M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Sau khi config xong, VPSSIM sẽ show 2 backup file của php.ini và www.conf
Nếu trong quá trình config xảy ra lỗi, VPSSIM sẽ trả lại kết quả như ban đầu.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM