• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Re-Config PHP.INI & WWW.CONF"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #368  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 15:33
Sử dụng chức năng này để re-config lại php.ini và www.conf khi bạn muốn quay trở lại cấu hình VPSSIM auto config dựa theo cấu hình VPS hoặc mỗi khi thay đổi cấu hình VPS (tăng CPU hoặc RAM) bạn phải dùng chức năng này để VPSSIM tự động config lại php.ini và www.conf theo cấu hình mới của VPS.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Cấu Hình Lại VPS ==> Re-Config PHP.INI & WWW.CONF

Cách thực hiện:
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.12)
=========================================================================
          Set Config PHP & MYSQL To Default
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1150
=========================================================================

1) Re-config PHP (PHP.INI & WWW.CONF)
2) Re-Config MySQL (my.cnf)
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config lai PHP.INI va WWW.CONF theo config mac
-------------------------------------------------------------------------
dinh cua VPSSIM. Neu ban config sai hoac nang cap hay ha cap server, ban
-------------------------------------------------------------------------
nen chay chuc nang nay de VPSSIM cau hinh lai PHP theo cau hinh moi
-------------------------------------------------------------------------
(CPU & RAM) cua server.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi su dung chuc nang nay, tat ca config ban da thiet lap se bi mat.
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/reconfigphpini
=========================================================================
Ban muon VPSSIM re-config PHP.INI & WWW.CONF ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
Re-config PHP.INI & WWW.CONF thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
File PHP.INI Backup: /etc/php.ini_bak_06-21-2018-04-26                   
-------------------------------------------------------------------------
File WWW.CONF Backup: /etc/php-fpm.d/www.conf_bak_06-21-2018-04-26 
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.12)
=========================================================================
          Set Config PHP & MYSQL To Default
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1150
=========================================================================

1) Re-config PHP (PHP.INI & WWW.CONF)
2) Re-Config MySQL (my.cnf)
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Sau khi config xong, VPSSIM sẽ show 2 backup file của php.ini và www.conf
Nếu trong quá trình config xảy ra lỗi, VPSSIM sẽ trả lại kết quả như ban đầu.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM