• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý Cronjob"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #361  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 12:12
Việc thêm hay xóa Cronjob vào VPS sẽ cực kỳ đơn giản khi bạn sử dụng chức năng "Quản Lý Cronjob" của VPSSIM.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Quản Lý Cronjob

Menu:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly Cronjob 
=========================================================================
               Cronjob running: 0 
=========================================================================
1) Them Cronjob			  4) Sau Luu Tat Ca Cronjob
2) Xoa 1 Cronjob		  5) Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
3) Xoa Tat Ca Cronjob		  6) List Cronjob
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 
Các Chức Năng Và Cách Sử Dụng

1. Thêm Cronjob

Dùng chức năng này để thêm (setup) cronjob cho VPS.

Để tạo được lệnh chính xác, bạn hãy truy cập http://cronjob.hostingaz.vn

Mình sẽ ví dụ cách thêm crontab dưới vào VPS nhé:
Code: Select all
* * * * * /home/hostingaz.vn/checkstatus.sh
Để thêm crontab trên vào VPS, mình sẽ copy và paste (hoặc điền tùy bạn) toàn bộ vào dòng trên vào trong VPSSIM
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly Cronjob 
=========================================================================
               Cronjob running: 0 
=========================================================================
1) Them Cronjob			  4) Sau Luu Tat Ca Cronjob
2) Xoa 1 Cronjob		  5) Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
3) Xoa Tat Ca Cronjob		  6) List Cronjob
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Xem cach tao lenh cronjob tai: http://cronjob.hostingaz.vn
-------------------------------------------------------------------------
Vi Du: De them Cronjob: * */5 * * * /root/backup.sh
-------------------------------------------------------------------------
Ta se nhap: * */5 * * * /root/backup.sh
-------------------------------------------------------------------------
Cronjob ban muon them [ENTER]: * * * * * /home/hostingaz.vn/checkstatus.sh
Sau khi Enter và Kết quả:
========================================================================= 
Ban da them thanh cong cronjob vao he thong.
-------------------------------------------------------------------------
List Cronjob hien tai:
-------------------------------------------------------------------------
* * * * * /home/hostingaz.vn/checkstatus.sh
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly Cronjob 
=========================================================================
               Cronjob running: 1 
=========================================================================
1) Them Cronjob			  4) Sau Luu Tat Ca Cronjob
2) Xoa 1 Cronjob		  5) Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
3) Xoa Tat Ca Cronjob		  6) List Cronjob
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 
2. Xóa 1 Cronjob

Dùng chức năng này để xóa (remove) cronjob trên VPS.

Ta sẽ xóa crontab trên nhé.
* * * * * /home/hostingaz.vn/checkstatus.sh
Như bạn thấy, phía bên phải của crontab là:
Code: Select all
/home/hostingaz.vn/checkstatus.sh
Để xóa cronjob này, ta chỉ cần điền (copy & paste) phía bên phải lệnh crontab là đủ:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly Cronjob 
=========================================================================
               Cronjob running: 1 
=========================================================================
1) Them Cronjob			  4) Sau Luu Tat Ca Cronjob
2) Xoa 1 Cronjob		  5) Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
3) Xoa Tat Ca Cronjob		  6) List Cronjob
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Hay nhap ve phai cua Cronjob tuc la khong nhap thoi gian
-------------------------------------------------------------------------
Vi du: Cronjob can xoa: * * * * * /root/abc ta chi nhap: /root/abc
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ve phai Crontab ban muon xoa [ENTER]:/home/hostingaz.vn/checkstatus.sh
Kết quả:
========================================================================= 
Ban da xoa thanh cong Cronjob.
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai khong co crontab nao dang chay.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly Cronjob 
=========================================================================
               Cronjob running: 0 
=========================================================================
1) Them Cronjob			  4) Sau Luu Tat Ca Cronjob
2) Xoa 1 Cronjob		  5) Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
3) Xoa Tat Ca Cronjob		  6) List Cronjob
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
3. Xóa Tất Cả Cronjob

Dùng chức năng này để xóa toàn bộ cronjob trên VPS.

4. Sao Lưu Tất Cả Cronjob

Dùng chức năng này để sao lưu tất cả Cronjob trên VPS. Sau khi sao lưu xong, bạn có thể lưu trữ file này và phục hồi lại toàn bộ cronjob cho VPS bất cứ lúc nào.

Sao lưu:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly Cronjob 
=========================================================================
               Cronjob running: 1 
=========================================================================
1) Them Cronjob			  4) Sau Luu Tat Ca Cronjob
2) Xoa 1 Cronjob		  5) Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
3) Xoa Tat Ca Cronjob		  6) List Cronjob
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 4
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de sao luu tat ca cac cronjob dang chay tren server
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon sao luu tat ca cronjob hien tai ? [y/N] y
=========================================================================
Please wait ...
-------------------------------------------------------------------------
Phat hien file backup cu cua cronjob. File backup se duoc doi ten sang:
-------------------------------------------------------------------------
cronjob.01h52m-090618.ba
Kết quả:
=========================================================================
Backup cronjob hoan thanh.
-------------------------------------------------------------------------
Backup cu: cronjob.01h52m-090618.bak
-------------------------------------------------------------------------
File backup cronjob hien tai:
-------------------------------------------------------------------------
http://171.245.13.154:999/crobak/cronjob.bak
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly Cronjob 
=========================================================================
               Cronjob running: 1 
=========================================================================
1) Them Cronjob			  4) Sau Luu Tat Ca Cronjob
2) Xoa 1 Cronjob		  5) Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
3) Xoa Tat Ca Cronjob		  6) List Cronjob
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Trong quá trình sao lưu, nếu trên VPS có file backup cũ thì VPSSIM sẽ đổi tên file backup và tạo backup mới.

Link download backup:
Code: Select all
http://171.245.13.154:999/crobak/cronjob.bak
Sử dụng backup này để lưu trữ và phục hồi khi cần thiết.

Lưu ý là VPSSIM chỉ sao lưu các lệnh cronjob thôi nhé. Còn các file trong lệnh crontab thì bạn phải tự mình sao lưu.

5. Phục Hồi Cronjob Từ Backup File

Sử dụng chức năng này để phục hồi cronjob từ file backup. Nếu bạn di chuyển sang VPS mới, bạn có thể dùng chức năng này để phục hồi toàn bồ cronjob một cách nhanh chóng và chính xác.

Để phục hồi cronjob, bạn chỉ cần upload file backup tên là cronjob.bak vào /home và chạy chức năng Phục Hồi Cronjob Từ Backup File của VPSSIM là được.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly Cronjob 
=========================================================================
               Cronjob running: 1 
=========================================================================
1) Them Cronjob			  4) Sau Luu Tat Ca Cronjob
2) Xoa 1 Cronjob		  5) Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
3) Xoa Tat Ca Cronjob		  6) List Cronjob
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 5
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de phuc hoi cronjob tu file backup cho server
-------------------------------------------------------------------------
De phuc hoi cronjob, ban hay upload file backup cronjob.bak duoc tao boi
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM vao /home
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi upload xong, hay nhan [ Enter ] de phuc hoi cronjob.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM dang tim kiem file backup .... 
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay file cronjob.bak
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se kiem tra tinh hop le cua file backup
-------------------------------------------------------------------------
Neu day la file backup do VPSSIM tao ra, VPSSIM se tien hanh phuc hoi.
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ....
-------------------------------------------------------------------------
File backup hop le.
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...
kết quả:
=========================================================================
Phuc hoi crontab hoan tat.
-------------------------------------------------------------------------
Danh sach crontab hien tai:
-------------------------------------------------------------------------
* * * * * /home/backup.sh
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly Cronjob 
=========================================================================
               Cronjob running: 1 
=========================================================================
1) Them Cronjob			  4) Sau Luu Tat Ca Cronjob
2) Xoa 1 Cronjob		  5) Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
3) Xoa Tat Ca Cronjob		  6) List Cronjob
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 
6. List Cronjob

Dùng chức năng này để xem danh sách các crontab đang chạy trên VPS.
========================================================================= 
Danh sach Crontab dang chay:
-------------------------------------------------------------------------
* * * * * /home/backup.sh
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly Cronjob 
=========================================================================
               Cronjob running: 1 
=========================================================================
1) Them Cronjob			  4) Sau Luu Tat Ca Cronjob
2) Xoa 1 Cronjob		  5) Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
3) Xoa Tat Ca Cronjob		  6) List Cronjob
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 
Get 25 USD Free To USE VPSSIM