• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý File Log"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #360  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 11:42
Mỗi khi VPS có sự cố về vấn đề gì, bạn phải đọc trong log của nó để tìm hiểu nguyên nhân.
Trong threat này, mình sẽ nói về cách sử dụng chức năng "Quản Lý File Log" của VPSSIM.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Quản Lý File Log

Menu:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly File Log              
=========================================================================
Log File Size: 
=========================================================================
Nginx Log: 0K | PHP-FPM Log: 84K | MySQL Log: 28K 
=========================================================================
Secure Log: 32K | Exim Log: 8.0K 
=========================================================================
  

1) Nginx Log 		 4) Secure Log 		 7) Delete Download Link
2) PHP-FPM Log 		 5) Exim Log 
3) MySQL Log 		 6) Clear All Logs
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Các chức năng và cách sử dụng:

1. Ngix Log

Sử dụng chức năng này để tải Nginx Log.

2. PHP-FPM Log

Dùng chức năng này để tải PHP-FPM log.

Kết quả:
========================================================================= 
Link download PHP-FPM Log:
-------------------------------------------------------------------------
http://171.245.13.154:999/server-log/ph ... e88689.zip 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
               Quan Ly File Log              
=========================================================================
Log File Size: 
=========================================================================
Nginx Log: 0K | PHP-FPM Log: 84K | MySQL Log: 28K 
=========================================================================
Secure Log: 32K | Exim Log: 8.0K 
=========================================================================
  

1) Nginx Log 		 4) Secure Log 		 7) Delete Download Link
2) PHP-FPM Log 		 5) Exim Log 
3) MySQL Log 		 6) Clear All Logs
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
3. MySQL Log

Khi MySQL gặp sự cố, bạn phải tải log về, tìm trong đó nguyên nhân và google cách khắc phục.

4. Secure Log

Dùng chức năng này để tải Secure Log

5. Exim Log

Nếu cần đọc Exim Log, bạn có thể sử dụng chức năng này.

6. Clear All Logs

Sử dụng chức năng này để clear tất cả các log file.

7. Delete Download Link

Mỗi khi bạn muốn download 1 file log, VPSSIM sẽ nén file log và chuyển sang thư mục khác trên VPS để bạn tải về.
File nén này sẽ tồn tại mãi trên VPS cho đến khi bạn dùng chức năng này để xóa nó.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM