• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Auto Backup Database"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #340  by nguyenoanh
 20 Jun 2018 14:28
Đây là một trong những chức năng quan trọng nhất khi sử dụng VPSSIM cũng như trong quá trình chạy website. Bạn nên cấu hình sao lưu database cho toàn bộ website trên server, nếu không may xảy ra sự cố với dữ liệu, bạn còn có file backup để phục hồi.

Ngoài ra, chức năng này cũng là bắt buộc nếu bạn đang chạy chức năng “Sao Lưu Dữ Liệu Tới VPS Backup” của VPSSIM .

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Mnenu ==> Quản Lý Database ==> Auto Backup Database
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 21M | Total Backup Files Size: 1.3M 
=========================================================================
How to use: http://go.hostingaz.vn/howdata
=========================================================================
1) Tao Database			   8) Copy Backup toi Root cua Domain
2) Xoa Database			   9) Xoa Tat Ca File Backup
3) Backup 1 Database		   10) Xem Thong Tin Database
4) Backup Tat Ca Database	   11) Xem Thong Tin User Root MySQL
5) Auto Backup Database		   12) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Auto re-Start MySQL Server
7) Lay Link File Backup		   14) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 5
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Database
2) List Database BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Chức năng số 2 - List Database BAT Tự Động Backup để xem danh sách các database đang được bật tự động sao lưu.
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chức năng BẬT Auto Backup Database để sao lưu database abcd_com_ba7b
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 21M | Total Backup Files Size: 1.3M 
=========================================================================
How to use: http://go.hostingaz.vn/howdata
=========================================================================
1) Tao Database			   8) Copy Backup toi Root cua Domain
2) Xoa Database			   9) Xoa Tat Ca File Backup
3) Backup 1 Database		   10) Xem Thong Tin Database
4) Backup Tat Ca Database	   11) Xem Thong Tin User Root MySQL
5) Auto Backup Database		   12) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Auto re-Start MySQL Server
7) Lay Link File Backup		   14) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 5
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Database
2) List Database BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT/TAT che do Auto backup database tren server
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach database tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach Databases co du lieu tren server:
-------------------------------------------------------------------------
abcd_com_ba7b			  hostingaz_v_7676
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten Database [ENTER]: abcd_com_ba7b	
-------------------------------------------------------------------------
Ban chua BAT che do Auto backup cho database abcd_com_ba7b 
=========================================================================
LUA CHON CACH THUC SAO LUU 
=========================================================================
1) Sao Luu 1 Tuan 1 Lan	 3) Sao Luu 1 Tieng 1 Lan
2) Sao Luu 1 Ngay 1 Lan	 4) Huy bo
Nhap lua chon cua ban: 2
=========================================================================
Ban muon VPSSIM backup database nay luc may gio ? [0-23]: 4
=========================================================================
Lua Chon Server Se Luu Tru File Backup Trong Thoi Gian Bao Lau
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Se Tu Dong Xoa File Backup Khi Dat Toi Gioi Han Nay
=========================================================================
1) 3 Ngay  3) 10 Ngay	5) 20 Ngay 7) 30 Ngay
2) 7 Ngay  4) 15 Ngay	6) 25 Ngay
Nhap lua chon cua ban: 3
-------------------------------------------------------------------------
Thoi Gian Luu Tru Toi Da Cua 1 File Backup Tren Server La 10 Ngay
-------------------------------------------------------------------------
Cho phep VPSSIM backup abcd_com_ba7b vao 4 gio hang ngay ? [y/N] y
Như trên, mình chọn cấu hình tự động sao lưu datababase abcd_com_ba7b vào 4 giờ hàng ngày. File backup sẽ được lưu trên server 10 ngày. Trong quá trình sao lưu database, những file backup cũ hơn 10 ngày sẽ được tự động xóa bỏ để tối ưu tránh đầy HDD. Bạn có thể chọn thời gian lưu trữ cho backup tối đa 25 ngày.

Kết quả:
=========================================================================
Yeu cau thuc hien auto backup abcd_com_ba7b da thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Database se duoc auto backup vao: 4 gio hang ngay.
-------------------------------------------------------------------------
Link file backup:
-------------------------------------------------------------------------
http://171.245.13.154:888/backup/abcd_c ... a7e.sql.gz
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 21M | Total Backup Files Size: 1.3M 
=========================================================================
How to use: http://go.hostingaz.vn/howdata
=========================================================================
1) Tao Database			   8) Copy Backup toi Root cua Domain
2) Xoa Database			   9) Xoa Tat Ca File Backup
3) Backup 1 Database		   10) Xem Thong Tin Database
4) Backup Tat Ca Database	   11) Xem Thong Tin User Root MySQL
5) Auto Backup Database		   12) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Auto re-Start MySQL Server
7) Lay Link File Backup		   14) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Nếu muốn TẮT sao lưu tự động cho 1 database, bạn làm tương tự:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 21M | Total Backup Files Size: 1.3M 
=========================================================================
How to use: http://go.hostingaz.vn/howdata
=========================================================================
1) Tao Database			   8) Copy Backup toi Root cua Domain
2) Xoa Database			   9) Xoa Tat Ca File Backup
3) Backup 1 Database		   10) Xem Thong Tin Database
4) Backup Tat Ca Database	   11) Xem Thong Tin User Root MySQL
5) Auto Backup Database		   12) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Auto re-Start MySQL Server
7) Lay Link File Backup		   14) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 5
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Database
2) List Database BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT/TAT che do Auto backup database tren server
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach database tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach Databases co du lieu tren server:
-------------------------------------------------------------------------
abcd_com_ba7b			  hostingaz_v_7676
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten Database [ENTER]: abcd_com_ba7b
-------------------------------------------------------------------------
Database abcd_com_ba7b dang duoc BAT che do Auto Backup
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon TAT Auto Backup cho database abcd_com_ba7b ? [y/N]
Get 25 USD Free To USE VPSSIM