Page 1 of 1

Những lưu ý khi sử dụng chức năng Thêm Website vào VPS

PostPosted:20 Jun 2018 11:44
by nguyenoanh
Khi sử dụng chức năng Thêm Website vào VPS của VPSSIM bạn lưu ý:
+ VPSSIM hỗ trợ cả WWW và non_WWW nên nếu bạn muốn sử dụng dạng nào thì thêm domain dạng đó vào. Nếu thêm domain WWW thì khi truy cập non_www sẽ tự động redirect sang domain WWW.
+ VPSSIM không hỗ trợ tạo sub_domain cho domain và cũng không thể làm được điều này. Để tạo sub-domain cho domain, bạn cần point sub-domain trong trang quản lý domain tới địa chỉ IP của VPS và tiến hành thêm sub-domain vào VPS như một domain bình thường.
+ Sau khi upload code của website vào folder root của domain (/home/domain.com/public_html), bạn phải tiến hành thiết lập phân quyền server cho code trước khi chạy (cài đặt) nếu không sẽ có lỗi trong quá trình cài đặt và sử dụng.
Bạn có thể thiết lập phân quyền bằng chức năng : Fix Loi Chmod, Chown trong phần Thêm Website + Code
Hoặc dùng lệnh dưới để thiết lập phân quyền:
Code: Select all
chown -R nginx:nginx /home/doman.com/public_html
+ Không như Apache, VPSSIM sử dụng Nginx webserver nên tùy theo code mà bạn phải config Vhost cho phù hợp.
Đường dẫn Vhost:
Code: Select all
/etc/nginx/conf.d/domain.com.conf
Có những code bạn có thể sử dụng ngay các config mặc định (như wordpress chẳng hạn), tuy nhiên rất nhiều (đa số) bạn phải config lại vhost cho phù hợp với code. Những config này, bạn phải tự tìm hiểu hoặc liên hệ support của bên viết code php cũng như Google khi sử dụng code này. Mình không support phần config này cho các bạn.
Có những plugins, extension khi cài đặt cần config vhost thích hợp mới sử dụng được. Bạn cũng nên lưu ý thêm vấn đề này.
+ Các lỗi 404, 502 ... sẽ theo Nginx mặc định. Nếu bạn muốn tùy chỉnh các lỗi này, bạn thực hiện các bước sau:
1. Edit nội dung các file trong /home/domain.com/errorpage_html . Chỉ edit nội dung không được đổi tên file.
2. Edit vhost /etc/nginx/conf.d/domain.com.conf
Chuyển (thay domain.com thành domain của bạn) :
Code: Select all
# Error Page
#error_page 403 /errorpage_html/403.html;
#error_page 404 /errorpage_html/404.html;
#error_page 405 /errorpage_html/405.html;
#error_page 502 /errorpage_html/502.html;
#error_page 503 /errorpage_html/503.html;
#error_page 504 /errorpage_html/504.html;
#location ^~ /errorpage_html/ {
#  internal;
#  root /home/domain.com;
#  access_log       off;
#}
Thành:
Code: Select all
# Error Page
error_page 403 /errorpage_html/403.html;
error_page 404 /errorpage_html/404.html;
error_page 405 /errorpage_html/405.html;
error_page 502 /errorpage_html/502.html;
error_page 503 /errorpage_html/503.html;
error_page 504 /errorpage_html/504.html;
location ^~ /errorpage_html/ {
 internal;
  root /home/domain.com;
  access_log       off;
}
Check Nginx, nếu okie thì khởi động lại Nginx để thay đổi có hiệu lực.
Code: Select all
nginx -t
Code: Select all
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful