Page 1 of 1

Help timedate

PostPosted:31 Jul 2019 08:50
by conheosua88
sever của mình luôn chạy local time ko giống timezone mình đặt ra
hôm qua mình có cài thời gian bằng tay nhưng hôm nay lại về thời gian nào mà mình ko biết