Page 1 of 1

[Vietnamese] 4.6.1.0 - Thêm chức năng [ Copy Dữ Liệu Sang VPS Mới ] - Chuyển VPS siêu nhanh và dễ

PostPosted:05 Jun 2019 17:07
by nguyenoanh
5/6/2019 VPSSIM update 4.6.1.0. List update:

+ Thêm chức năng [ Copy Dữ Liệu Sang VPS Mới ]: Di chuyển VPS cực nhanh khi sử dụng chức năng này.
Xem về chức năng này tại đây: viewtopic.php?f=6&t=5517
+ Update chức năng: Quản lý Cronjob, Cài đặt SSL Let's Encrypt, Update System, ....
+ Fix một số lỗi nhỏ khác