• [Vietnamese] - Version 4.2.0.8 - 4.2.0.9 - 7/7/2018

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #680  by nguyenoanh
 07 Jul 2018 16:47
[Vietnamese] - Version 4.2.0.8 - 4.2.0.9 - 7/7/2018

Những update trong phiên bản lần này:

+ Update chức năng Quản Lý CSF Firewall : Hỗ trợ cả IP lẫn IP range trong tất cả các chức năng. Thêm chức năng Block List IP (IP Range) - Block danh sách IP
+ Fix nhiều lỗi đang tồn tại
+ Update tất cả các file của VPSSIM. Từ phiên bản này VPSSIM chính thức trở thành close source.
+ Fix lỗi check business version.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #682  by cuongnh
 07 Jul 2018 17:06
Oánh xem thế nào nhập mã rồi thì cái Chỗ cập nhật gói PRO phải có thông báo mất đi hay là khi lựa chọn thì đang là gói PRO rồi chứ nhỉ :mrgreen:
 #687  by nguyenoanh
 07 Jul 2018 17:52
Mọi người đã update lên 4.2.0.8 thì update lên luôn 4.2.0.9 để fix lỗi tự xóa code nâng cấp nhé.
Sau khi update, hãy nhập lại mã nâng cấp để sử dụng VPSSIM business như bình thường.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
 #691  by MacKen
 08 Jul 2018 00:49
Code: Select all
=========================================================================
Nang cap VPSSIM len phien ban 4.2.0.9 thanh cong !
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-dung-luong-disc: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-dung-luong-disc)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-tmp: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-tmp)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-nginx-update: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-nginx-update)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-vpssim-update: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-vpssim-update)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-csf-ip: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-csf-ip)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-kich-thuoc-terminal-window: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-kich-thuoc-terminal-window)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-last-check: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-last-check)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-show-menu-version: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-show-menu-version)
Nhờ nguyễn oanh check coi lỗi và fix thế nào .... thanks
Last edited by MacKen on 08 Jul 2018 01:02, edited 1 time in total.
 #692  by nguyenoanh
 08 Jul 2018 00:53
MacKen wrote:
08 Jul 2018 00:49
Code: Select all
=========================================================================
Nang cap VPSSIM len phien ban 4.2.0.9 thanh cong !
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-dung-luong-disc: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-dung-luong-disc)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-tmp: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-tmp)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-nginx-update: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-nginx-update)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-vpssim-update: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-vpssim-update)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-csf-ip: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-csf-ip)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-kich-thuoc-terminal-window: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-check-kich-thuoc-terminal-window)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-last-check: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-menu-last-check)
/etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-show-menu-version: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/menucheck/vpssim-show-menu-version)
Từ bản 4.2.0.8 trở đi, mình đã mã hóa toàn bộ các file của VPSSIM nên centos 6 có GLIBC 2.12 sẽ bị lỗi như vậy.
Bây giờ bạn cài đặt GLBC_2.14 như theo cách dưới:
mkdir ~/glibc_install; cd ~/glibc_install 

wget http://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.14.tar.gz

tar zxvf glibc-2.14.tar.gz

cd glibc-2.14

mkdir build

cd build

../configure --prefix=/opt/glibc-2.14

make -j4

sudo make install

export LD_LIBRARY_PATH=/opt/glibc-2.14/lib
Không remove glibc bản cũ nhé. Sẽ gây lỗi vps.

Quá trình cài đặt khá lâu nhé :)


Update:

Dùng các lệnh dưới sẽ được !
Code: Select all
wget http://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/mosquito/myrepo-el6/epel-6-x86_64/glibc-2.17-55.fc20/glibc-2.17-55.el6.x86_64.rpm
wget http://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/mosquito/myrepo-el6/epel-6-x86_64/glibc-2.17-55.fc20/glibc-common-2.17-55.el6.x86_64.rpm
wget http://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/mosquito/myrepo-el6/epel-6-x86_64/glibc-2.17-55.fc20/glibc-devel-2.17-55.el6.x86_64.rpm
wget http://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/mosquito/myrepo-el6/epel-6-x86_64/glibc-2.17-55.fc20/glibc-headers-2.17-55.el6.x86_64.rpm

sudo rpm -Uvh glibc-2.17-55.el6.x86_64.rpm \
glibc-common-2.17-55.el6.x86_64.rpm \
glibc-devel-2.17-55.el6.x86_64.rpm \
glibc-headers-2.17-55.el6.x86_64.rpm
 #693  by MacKen
 08 Jul 2018 01:04
Tình hình là thoát menu ko được nên ko làm đươc:
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 0
/etc/vpssim/menu/script-thoat: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /etc/vpssim/menu/script-thoat)
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM