• [Vietnamese] - Version 4.2.0.4 - 24/6/2018

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #428  by nguyenoanh
 24 Jun 2018 14:22
Những update trong phiên bản 4.2.0.4 lần này:

+ update VPSSIM main menu
+ Update chức năng cài đặt SSL Let's Encrypt
+ Update chức năng quản lý Zend Opcache. Cho phép config Zend Opache có thể cache 150.000 files php từ config cũ tối đa 50000 files.
+ Bổ sung link hướng dẫn sử dụng các chức năng của VPSSIM tới các menu. Các link sẽ được hoàn thiện đầy đủ trong bản update tới.
+ fix các bugs nhỏ đang tồn tại.
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM