• Tổng hợp những command lấy địa chỉ IP server

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #211  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 19:42
Dưới đây là tổng hợp những command để lấy public IP của server. Public IP của server chính là địa chỉ IP mà user truy cập vào website của chúng ta hay là địa chỉ IP mà website của chúng ta trỏ tới.

Command 1:
Code: Select all
dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com
Command 2:
Code: Select all
wget http://ipecho.net/plain -O - -q ; echo
Command 3:
Code: Select all
curl ipecho.net/plain; echo
Command 5:
Code: Select all
curl ip.hostingaz.vn
Command 6:
Code: Select all
 curl icanhazip.com
Command 7:
Code: Select all
curl ifconfig.me
Get 25 USD Free To USE VPSSIM