• Cách zip files loại bỏ các folder và files không cần thiết

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #193  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 14:39
Mặc định khi dùng lệnh zip, ta sẽ nén toàn bộ các file và folder có trong thư mục mà ta nén. Tuy nhiên, nếu ta backup một website có các file và folder không cần thiết, ta có thể loại nó ra bằng cách sử dụng -x hoặc --exclude

Ta xét các ví dụ cụ thể:

1. Nén toàn bộ files và folders trong /home/hostingaz.vn/puclic_html trừ tất cả các file và folder có chứa kí tự vpssim
Code: Select all
 cd /home/hostingaz.vn
 zip -r public_html.zip public_html -x *vpssim* 
Lưu ý dùng cách này sẽ loại bỏ tất cả các file và folder mà trong tên của chúng có từ vpssim nhé. Nếu bạn chỉ muốn loại bỏ các folder có chứa ký tự vpssim thì ta dùng command bên dưới:

2. Nén toàn bộ files và folders trong /home/hostingaz.vn/public_html trừ tất cả các folder có chứa kí tự vpssim
Code: Select all
 cd /home/hostingaz.vn
 zip -r public_html.zip public_html --exclude=*vpssim/* 
 
Trừ các folder có chứa kí tự cache
Code: Select all
 cd /home/hostingaz.vn
 zip -r public_html.zip public_html --exclude=*cache/* 
 

3. Nén toàn bộ files trong /home/hostingaz.vn/public_html trừ các file có phần mở rộng là .log
Code: Select all
 cd /home/hostingaz.vn
 zip -r public_html.zip public_html --exclude "*.log"
 
Get 25 USD Free To USE VPSSIM