• Sử dụng cURL để download files

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #192  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 14:21
1. Dùng command cURL để download và save files:

Dùng -O để file tải về có cùng tên với file trên remote server.
Code: Select all
 curl -O http://hotinga.vn/download/vpssim.zip
2. cURL download và Lưu file thành tên khác với file trên remote server

Dùng -o để lưu file ta download thành tên khác
Code: Select all
curl -o tenkhac.zip http://hostingaz.vn/download/vpssim.zip
3. Dùng lệnh cURL để tải cùng lúc nhiều files

Ta có thể tải cùng lúc nhiều files bằng cách ghép nhiều link với nhau, xem giữa bằng -O
Code: Select all
 curl -O http://hostingaz.vn/file1.zip -O http://hostingaz.vn/file2.zip 
4. Auto đăng nhập và tải file luôn

Nếu một file được bảo vệ bằng username và mật khẩu khi download, ta có thể dùng -u để auto đăng nhập và tải file luôn
HTTP:
Code: Select all
 curl -u user:password -O http://hostingaz.vn/vpssim.zip
FTP:
Code: Select all
 curl -u ftpuser:ftppassword -O ftp://ftp.hostingaz.vn/vpssim.zip
Get 25 USD Free To USE VPSSIM