• Sử dụng Rsync với Port khác mặc định

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #191  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 13:47
Thông thường, chúng ta dùng lệnh Rsync các files giữa hai 2 sever với nhau bằng port mặc định là 22. Nhưng nếu chúng ta thay đổi port SSH sang port khác thì chúng ta cũng phải thay đổi lệnh rsync khác thì mới sync files từ server này (local server) sang server kia (remote server) được.
Giả sử server đích (remote server) của chúng ta đang sử dụng port 4343 cho SSH. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh dưới để sync file sang serverr đích qua port 4343
Code: Select all
rsync -ravz -e "ssh -p 4343" user@123.456.789.321:/files/ /local/files/
Get 25 USD Free To USE VPSSIM