• Giải nén các file Zip, GZ, Tar, Bz2, 7z, Xz và Rar trong Linux

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #190  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 13:32
1. Giải nén file .ZIP
File nén dạng .zip là dạng file phổ biến nhất, được sử dụng nhiều nhất trong tất cả các hệ thống từ windows, Linux cho đến MacOS. Trên Linux, để giải nén .ZIP files, ta sẽ dùng lệnh unzip.
Code: Select all
unzip AAA.zip
Để giải nén file vào thư mục khác, ta dùng lệnh sau:
Code: Select all
unzip /path/to/AAA.zip -d /home/xxx/folder_nao_do
Trong quá trình giải nén, ta muốn các file được giải nén sẽ thay thế các file cũ đã có trên folder cần giải nén, ta dùng biến -o
Code: Select all
unzip -o /path/to/AAA.zip
2. Giải nén file .gz

Chúng ta dùng gunzip để giải nén:
Code: Select all
gunzip AAA.zip
3. Giải nén .tar files

Đây cũng là một dạng nén khá phổ biến trong giới unix. để giải nén các file dạng này, ta sẽ dùng lệnh tar
Code: Select all
 tar -xvf AAA.tar
4. Giải nén file nén dạng .tar.xz

Để giải nén các file .tar.xz ta cũng sẽ sử dụng lệnh tar
Code: Select all
tar -xJf AAA.tar.xz
5. Giải nén file nén .tar.bz2 (.tar.gz)

Ta có thể sử dụng lệnh dưới để giải nén file .tar.bz2
Code: Select all
tar -xjf AAA.tar.bz2
và .tar.gz
Code: Select all
 tar -xf AAA.tar.gz 
6. Giải nén file nén .7z

Để giải nén các file nén 7zip, chúng ta cần phải có phần mềm 7zip cài đặt trên máy. Lệnh giải nén:
Code: Select all
7z x AAA.7z
7. Giải nén file nén dạng .rar

Đây cũng là một dạng nén khá phổ biến. Để giải nén, ta có thể dùng unrar hoặc 7zip

Lệnh giải nén rar file dùng unrar
Code: Select all
unrar x AAA.zip 
Lệnh giải nén .rar file dùng 7zip
Code: Select all
7zip x AAA.rar
Get 25 USD Free To USE VPSSIM