• Backup tất cả Crontabs của tất cả user trên Centos, Ubuntu, Debian ... (linux)

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #189  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 13:13
Crontabs được sử dụng để lên kế hoạch server tự động thực hiện một hành động hoặc một chuỗi các hành động nếu chúng ta tạo crontab để chạy một script nào đó. Tất cả các job đều được chạy ngầm. Nếu chúng ta chuyển server, chúng ta có thể backup và phục hồi các crontab này một cách rất đơn giản như trong bài viết dưới đây.

1. Backup All Cronjobs của user hiện tại.

Nếu ta đang đăng nhập vào server bằng user AAA, ta có thể backup tất cả crontabs của AAA bằng lệnh:
Code: Select all
 crontab -l > /home/cron-backup.txt
Backup tất cả crontabs của user khác, BBB chẳng hạn:
Code: Select all
 crontab  -u BBB -l  > /home/cron-backup.txt

2. Phục hồi cronjobs cho user

Dùng lệnh dưới để phục hồi crontabs từ file backup:
Code: Select all
crontab /home/cron-backup.txt
hoặc
Code: Select all
crontab -u BBB john-cron-backup.txt
3. Sao lưu tất cả cronjobs của tất cả users trên CentOS/RHEL

Tất cả cronjobs của tất cả các user trên Centos/RHEL đều được lưu trữ lại /var/spool/cron . Vì vậy để sao lưu tất cả cronjobs của toàn bộ user trên centos và RHEL, ta chỉ cần sao lưu thư mục này là được.
Code: Select all
zip -r /home/cronjobs-all.zip /var/spool/cron
4. Sao lưu tất cả cronjobs của tất cả users trên Ubuntu/Debian

Tất cả cronjobs của các user bên họ nhà Debian (Debian, Ubuntu, Linuxmint ...) đều được lưu trữ trong một file với username và trong thư mục /var/spool/cron/crontabs/ . Để backup tất cả các cronjobs của toàn bộ user trên server, ta đơn giản chỉ cần backup thư mục /var/spool/cron/crontabs/ là được.
Code: Select all
zip -r /home/cronjobs-all.zip /var/spool/cron/crontabs
Get 25 USD Free To USE VPSSIM