• Chạy PHP Code trong Cronjob trên Linux (Centos, Ubuntu ...)

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #165  by nguyenoanh
 07 Jun 2018 13:42
Nếu bạn muốn setup một cronjob cho một file php script, ta làm theo các bước sau đây.

1. Thiết lập quyền run cho php script file"

chmod +x /home/crons/check.php

2. Truy cập vào http://cronjob.hostingaz.vn/ để tạo cronjob.

3. Edit lại cronjob tương tự như dưới để cronjob có thể chạy PHP file.
Code: Select all
*/10 * * * * php /home/crons/check.php
hoặc
Code: Select all
*/10 * * * * /usr/bin/php /home/crons/check.php
Cronjob trên chạy 10 phút 1 lần.

4. Add cronjob vào hệ thống bằng lệnh:
Code: Select all
echo '*/10 * * * * php /home/crons/check.php' | crontab -
Get 25 USD Free To USE VPSSIM