• Thay đổi hostname trên Centos

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #164  by nguyenoanh
 07 Jun 2018 13:22
Để thay đổi hostname trên Centos VPS, ta cần edit 2 nơi:

1. /etc/sysconfig/network
Code: Select all
nano /etc/sysconfig/network
nôi dung tương tự như dưới
NETWORKING=yes
HOSTNAME=newHostName
2. /etc/hosts
Code: Select all
nano /etc/hosts
Nội dung tương tự:
127.0.0.1 newHostName
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
Bạn thay newhostname thành hostname bạn muốn sau đó khởi động lại system để thay đổi có hiệu lực.
Code: Select all
 reboot
Get 25 USD Free To USE VPSSIM