• Các lệnh df căn bản

 • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #162  by phamduc
 07 Jun 2018 11:07
Sử dụng lệnh df để theo dõi dung lượng disc còn trống, xem file system mà disc sử dụng. Sau đây là các ví dụ về lệnh df

1. Xem thông tin disc free:
Code: Select all
$ df
Kết quả:
Code: Select all
Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
udev       1460176    0  1460176  0% /dev
tmpfs       296744   4780  291964  2% /run
/dev/sda1    17817004 14438236  2450668 86% /
tmpfs      1483700  82892  1400808  6% /dev/shm
tmpfs        5120    0   5120  0% /run/lock
tmpfs      1483700    0  1483700  0% /sys/fs/cgroup
cgmfs        100    0    100  0% /run/cgmanager/fs
tmpfs       296744    56  296688  1% /run/user/1000
2. Xem thông tin dung lượng disc dưới dạng dung lượng dễ hiểu
Code: Select all
df -h 
kết quả:
Code: Select all
df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
udev      1,4G   0 1,4G  0% /dev
tmpfs      290M 4,7M 286M  2% /run
/dev/sda1    17G  14G 2,4G 86% /
tmpfs      1,5G  74M 1,4G  6% /dev/shm
tmpfs      5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
tmpfs      1,5G   0 1,5G  0% /sys/fs/cgroup
cgmfs      100K   0 100K  0% /run/cgmanager/fs
tmpfs      290M  56K 290M  1% /run/user/1000
[code]
dung lượng như ta thấy dung lượng được show cả ở GB và MB

[b][shadow=blue]3. Xem dung lượng sử dụng chỉ ở dạng MB[/shadow][/b]

[code] df -m 
Kết quả:
Code: Select all
 df -m
Filesystem   1M-blocks Used Available Use% Mounted on
udev        1426   0   1426  0% /dev
tmpfs        290   5    286  2% /run
/dev/sda1     17400 14100   2394 86% /
tmpfs        1449  80   1370  6% /dev/shm
tmpfs         5   0     5  0% /run/lock
tmpfs        1449   0   1449  0% /sys/fs/cgroup
cgmfs         1   0     1  0% /run/cgmanager/fs
tmpfs        290   1    290  1% /run/user/1000

4. List inode information instead of block usage
Code: Select all
 df -i
Filesystem   Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev      365044  429 364615  1% /dev
tmpfs      370925  610 370315  1% /run
/dev/sda1   1140160 906386 233774  80% /
tmpfs      370925  197 370728  1% /dev/shm
tmpfs      370925   4 370921  1% /run/lock
tmpfs      370925   18 370907  1% /sys/fs/cgroup
cgmfs      370925   14 370911  1% /run/cgmanager/fs
tmpfs      370925   26 370899  1% /run/user/1000
5. Display the file system type
Code: Select all
 df -T
Filesystem   Type   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
udev      devtmpfs  1460176    0  1460176  0% /dev
tmpfs     tmpfs    296744   4780  291964  2% /run
/dev/sda1   ext4   17817004 14438360  2450544 86% /
tmpfs     tmpfs   1483700  80460  1403240  6% /dev/shm
tmpfs     tmpfs     5120    0   5120  0% /run/lock
tmpfs     tmpfs   1483700    0  1483700  0% /sys/fs/cgroup
cgmfs     tmpfs     100    0    100  0% /run/cgmanager/fs
tmpfs     tmpfs    296744    56  296688  1% /run/user/1000
6. Display only the specific file system type
Code: Select all
df -t ext4
Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1    17817004 14438472  2450432 86% /
7. Exclude specific file system type
Code: Select all
df -x ext4
Filesystem   1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev       1460176   0  1460176  0% /dev
tmpfs       296744 4780  291964  2% /run
tmpfs      1483700 79564  1404136  6% /dev/shm
tmpfs        5120   0   5120  0% /run/lock
tmpfs      1483700   0  1483700  0% /sys/fs/cgroup
cgmfs        100   0    100  0% /run/cgmanager/fs
tmpfs       296744  56  296688  1% /run/user/1000
8. Display usage for a folder
Code: Select all
df -hT /home/vpss/
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 ext4 457G 409G 25G 95% /
Get 25 USD Free To USE VPSSIM