• Hướng dẫn cài đặt Dropbox trên Ubuntu 18.04 LTS server

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #161  by phamduc
 07 Jun 2018 10:21
Trong bài này chúng ta sẽ thảo luận về cách cài đặt Dropbox trên Ubuntu 18.04 server. Việc setup Dropbox trên server sẽ khác so với việc chúng ta cài đặt Dropbox trên Desktop vì dropbox trên server không có GUI. Chúng ta phải thao tác hoàn toàn bằng command. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào.

Cài đặt Dropbox trên Ubuntu 18.04 LTS Server
Tùy thuộc vào phiên bản Ubuntu mà bạn đang sử dụng là 32 hay 64 bit mà chúng ta sẽ chọn phiên bản cho phù hợp.

Bản 32 bit:
Code: Select all
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
Bản 64 bit:
Code: Select all
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
Sau khi bạn chạy lệnh xong, thư mục .dropbox-dist sẽ được tạo tự động ở folder $Home

Tiếp theo, ta sẽ chạy lệnh sau để chạy dropbox daemon.
Code: Select all
$ ~/.dropbox-dist/dropboxd
Bạn sẽ nhìn thấy kết quả tương tự như sau:
This computer isn't linked to any Dropbox account...
Please visit https://www.dropbox.com/cli_link_nonce? ... kskfc037e2 to link this device.
Ta sẽ sử dụng link đó bằng cách copy lên trình duyệt và run. Sau đó ta đang nhập vào tài khoản dropbox mà ta muốn link tới server.
Kết quả:

Image

Lúc này trên của số terminal , dropbox cũng thông báo đã link tới tài khoản Dropbox của bạn.
This computer is now linked to Dropbox. Welcome Senthilkumar
Ngay lúc này, thư mục Dropbox cũng được tạo trong folder $Home trên Server và bắt đầu sync các folder và fle tới tài khoản dropbox của bạn.
ta check folder này
ls /home/Dropbox
Phanmem docs
Vậy là chúng ta đã cài đặt thành công Dropbox trên server của bạn. Dropbox sẽ tiếp tục chạy cho tới khi chúng ta stop nó bằng cách nhấn CTRL + C. Bạn phải bật dropbox bằng lệnh mỗi khi muốn bật dropbox. Tất nhiên chúng ta có thể cấu hình để dropbox tự động chạy mối khi khởi động lại server. Chúng ta sẽ làm việc đó trong bước tiếp theo. Bây giờ là cách sử dụng Dropbox.

Cài đặt Dropbox Cli
Chúng ta sẽ download dropbox python script vào /usr/local/bin/
Code: Select all
sudo wget -O /usr/local/bin/dropbox "https://www.dropbox.com/download?dl=packages/dropbox.py"
cmod nó:
Code: Select all
sudo chmod +x /usr/local/bin/dropbox
Bây giờ chúng ta sẽ chạy dropbox đơn giản chỉ bằng lệnh:
Code: Select all
dropbox
Check dropbox chạy hay không chạy bằng lệnh:
Code: Select all
$ dropbox status
Dropbox isn't running!
hiện tại dropbox không chạy, ta sử dụng lệnh sau để bật nó:
Code: Select all
dropbox start
check lại:
Code: Select all
$ dropbox status
Up to date[/code
Dropbox sẽ tiếp tục chay cho tới khi ta khởi động lại hệ thống. Nếu ta muốn manual stop dropbox, ta có thể dùng lệnh:
[code] dropbox stop
Bạn có thể config để Dropbox không sync các folder trong tài khoản dropbox của bạn.
Code: Select all
dropbox exclude add folder1
Exclude nhiều folder:
Code: Select all
dropbox exclude add folder1 folder2
Để xem danh sách các folder ta đã exclude:
Code: Select all
dropbox exclude list
để loại bỏ folder từ danh sách ta đã exclude:
Code: Select all
dropbox exclude remove folder1
Để lấy link share của 1 file ví dụ file abc.zip, ta dùng lệnh sau:
Code: Select all
dropbox sharelink Dropbox/abc.zip 
https://www.dropbox.com/s/rqteaol58csd5643/abc.zip?dl=0
Để enable Lansyns ta dùng lệnh:
Code: Select all
dropbox lansync y
Disable Lansync:
Code: Select all
dropbox lansync n
Để xem nhiều command hơn, ta dùng lệnh:
Code: Select all
dropbox help
Config Dropbox tự động chạy khi khởi động hệ thống

Tạo một systemd service cho Dropbox
Code: Select all
sudo nano /etc/systemd/system/dropbox.service
Ta thêm vào các dòng sau:
Code: Select all
[Unit]
Description=Dropbox Service
After=network.target

[Service]
ExecStart=/bin/sh -c '/usr/local/bin/dropbox start'
ExecStop=/bin/sh -c '/usr/local/bin/dropbox stop'
PIDFile=${HOME}/.dropbox/dropbox.pid
User=aaaa
Group=aaaa
Type=forking
Restart=on-failure
RestartSec=5
StartLimitInterval=60s
StartLimitBurst=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target
thay User, Group và dropbox cli path bằng giá trị của bạn. Lưu lại và thoát.

Reload lại để file ta vừa tạo có hiệu lực.
Code: Select all
sudo systemctl daemon-reload
Ta enable dropbox service
Code: Select all
sudo systemctl enable dropbox
cuối cùng, ta start dropbox service
Code: Select all
sudo systemctl start dropbox
Từ bây giờ, Dropbox sẽ tự động khởi động mỗi khi hệ thống reboot.
Để xem service dropbox đang chạy hay tắt ta dùng lệnh:
Code: Select all
sudo systemctl status dropbox
Get 25 USD Free To USE VPSSIM