• Sử dụng lệnh dd để tạo USB cài đặt Linux (Centos, Debian, Ubuntu ...)

  • Các Bài Viết Về Sử Dụng PC Linux (Ubuntu, Debian, Centos , Linux Mint ..)

Các Bài Viết Về Sử Dụng PC Linux (Ubuntu, Debian, Centos , Linux Mint ..)
 #212  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 20:00
Bình thường, sau khi download file .iso của hệ điều hành xong, để tạo USB có khả năng boot và cài đặt được hệ điều hành ta vừa tải, chúng ta phải sử dụng các phần mềm bên thứ 3 như netbootin... để ghi file iso vào USB. Cách sử dụng phần mềm đó ưu điểm là tiện lợi vì có giao diện GUI rõ ràng dễ sử dụng nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh dd có sẵn trên unix để ghi file .iso đó ra USB một cách rất dễ dàng.

Lệnh sử dụng:
Code: Select all
$ sudo umount /dev/sdbX
$sudo dd if=/path/to/ubuntu.iso of=/dev/sdbX bs=1M
Thay sdX bằng tên USB và /path/to/ubuntu.iso bằng đường dẫn tới file iso.

hoặc cd tới thư mục chứa file .iso
Code: Select all
$sudo umount /dev/sdbX
$ cd /home/oanh/Download
$sudo dd if=ubuntu.iso of=/dev/sdbX bs=1M
Bạn phải chờ một lúc để hoàn thành ghi file .iso vào USB. Tùy vào tốc độ USB và dung lượng file .iso mà thời gian có thể nhanh hay chậm.

Ta lấy tên USB bằng lệnh:
Code: Select all
 sudo fdisc -l 
Kết quả tương tự như dưới:
Code: Select all
1028+1 records in
1028+1 records out
1028653056 bytes (1.0 GB) copied, 55.4844 s, 18.5 MB/s
Get 25 USD Free To USE VPSSIM