Page 1 of 1

Cách kiểm tra phiên bản Linux bạn đang sử dụng 64 hay 32 bit

PostPosted:09 Jun 2018 16:31
by nguyenoanh
Trên Linux (Ubuntu, Debian, Centos, Redhat ...) nói riêng và unix nói chung, ta có thể check hệ thống ta đang chạy thuộc 64 bit hay 32 bit đơn giản bằng lệnh:
Code: Select all
$ uname -m 
Ví dụ:

64 bit kernel :
Code: Select all
$uname -m
x86_64
32 bit kernel :
Code: Select all
uname -m
i686
hoặc
Code: Select all
uname -m
i386