Page 1 of 1

Kill một process khi biết tên của nó

PostPosted:09 Jun 2018 16:25
by nguyenoanh
Ta dùng lệnh sau để kill process (tiến trình) đó:
Code: Select all
pkill Tên_tiến_trình 
hoặc
Code: Select all
 killall Tên_tiến_trình 
Nếu killall chưa được cài trên centos, bạn cài thêm bằng lệnh:
Code: Select all
yum install psmisc
Ví dụ: Ta có thể tắt vpssim bằng lệnh:
Code: Select all
pkill vpssim