Page 1 of 1

Fix lỗi Command not found khi chạy killall

PostPosted:07 Jun 2018 15:46
by nguyenoanh
Khi chạy killall để kill processes thì ta nhận được lỗi command not found.
Để fix lỗi này, bạn cần cài đặt psmisc là được.
Code: Select all
sudo yum install psmisc